Turecki

Trasy nr 31 POWIAT TURECKI

VCMEDIA

Powiat Turecki położony jest we wschodniej Wielkopolsce w pasie nizin zwanych Krainą Wielkich Dolin, na Nizinie Wielkopolskiej. Rzeźba terenu powiatu jest charakterystyczna dla krajobrazów staroglacjalnych związanych ze zlodowaceniem środkowopolskim. Są to typowe formy dla krajobrazu wysoczyzn morenowych, płaskich, urozmaiconych jedynie skupiskami wydm rozciętych dolinami rzek. Zachodnią część powiatu stanowi Wysoczyzna Turecka, wschodnią zaś dolina rzeki Warty.
Administracyjnie powiat podzielony jest na sześć gmin wiejskich: Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów, dwie gminy miejsko – wiejskie: Dobra i Tuliszków oraz jedną gminę miejską Turek. Powiat ma charakter przemysłowo-rolniczy.
Swoistą cechą Powiatu Tureckiego jest kopalnictwo odkrywkowe. Najważniejszym bogactwem naturalnym eksploatowanym jest węgiel brunatny. Udokumentowane i eksploatowane złoża występują na terenie gmin: Turek, Przykona, Brudzew i Władysławów. Węgiel wykorzystywany jest jako surowiec energetyczny w miejscowej Elektrowni „ADAMÓW”. Poza węglem występują dość powszechnie pospolite surowce mineralne jak: piaski, żwiry, gliny morenowe, iły wykorzystywane w budownictwie.

Powiat turecki liczy ok. 85 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, tel. 63 222 32 00, www.powiat.turek.pl

Kategoria: